Privacyverklaring ABflexkracht

Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens en willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. Onze  privacyverklaring is in overeenstemming  met de wettelijke (Europese) regels. Hieronder informeren wij jou hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?
ABflexkracht is de verantwoordelijke – met ingang van 25 mei 2018 – van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna genoemd: AVG). Onderaan deze privacyverklaring tref je de contactgegevens aan van ABflexkracht. Als we het hebben over ABflexkracht, dan hebben we het over de juridische entiteit Coöperatie Vereniging ABflexkracht U.A., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34104864, samen met haar werkmaatschappijen die onder Coöperatie Vereniging ABflexkracht U.A. actief en verantwoordelijk zijn (hierna tezamen: ABflexkracht of wij of we) voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG.

Waarom verzamelt ABflexkracht jouw persoonsgegevens?
ABflexkracht verzamelt en verwerkt voor een aantal doelen jouw persoonsgegevens. In het algemeen verzamelen en verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening als uitzend-, payoll- en detacheringsbureau, waaronder bemiddeling, uitzending, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek vragen wij jou om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

• Om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten om deze beter te kunnen afstemmen op jouw persoonlijke wensen en/of kwaliteiten;

• Om op een correcte wijze en duidelijk met je te kunnen communiceren;

• Om jouw beschikbaarheid en geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te kunnen bepalen;

• Om je in contact te brengen of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties van ABflexkracht;

• Om je te benaderen voor nieuwsbrieven, evenementen en opleidingsmogelijkheden die mogelijk voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld;

• Om de afhandeling van jouw feedback of klachten te kunnen verwerken;

• Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;

• Om een werkgevers-/werknemersrelatie aan te kunnen gaan en er zorg voor te dragen deze te kunnen onderhouden door een correcte financiële, personeels-, uren-, verzuim en/of salarisadministratie te voeren;

• Om een opdracht bij een opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;

• Om jou optimaal te kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken en vinden van werk;

• Om ten behoeve van sommige functies een pre-employment screening uit te kunnen voeren;

• Om onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht vanuit de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;

• De benodigde acties en administratie uit te voeren in het geval wij eigenrisicodrager zijn;

• Voor managementdoeleinden waaronder: genereren van managementinformatie en –rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, het verzorgen van controles en audits, accountantscontrole en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid;

• Om kwaliteitsdoeleinden zoals certificeringen;

• Om aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel etc. en geldende wetgeving na te kunnen komen, waaronder de identificatie of het afdragen van belastingen en loonheffingen;

• Om je toegang te kunnen geven tot jouw persoonlijke webportal in onze besloten webomgeving.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

ABflexkracht verzamelt persoonsgegevens bijvoorbeeld als:

• Je onze website bezoekt;

• Je inschrijft voor een vacature-alert of op een vacature via onze website;

• Je inschrijft bij ons op kantoor;

• Wij met elkaar een arbeidsovereenkomst aangaan;

• Er per e-mail, telefoon of schriftelijk contact wordt opgenomen met één van de medewerkers van ABflexkracht;

• Deel te nemen aan social media activiteit of door jouw social media account aan te melden;

• Je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Als jij je bij ons inschrijft, verzamelen we de volgende gegevens:

• NAW-gegevens, persoonlijke e-mail adres en andere contactgegevens;

• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;

• Jouw werkervaring, genoten opleidingen en trainingen;

• Eventuele verstrekte referenties of getuigschriften;

• Gegevens over beschikbaarheid en verlof;

• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld een rijbewijs of heftruckcertificaat;

• Pasfoto (op vrijwillige basis).

> Het ID-bewijs mag bij inschrijving worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je mag werken in Nederland.
Ga je niet binnen vier weken voor ABflexkracht aan de slag, dan wordt je ID-bewijs verwijderd.

Vanaf het moment dat je voor ons kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:

• Nationaliteit;

• BSN;

• Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG);

• Kopie ID-bewijs;

• Tewerkstellingsvergunning;

• Overige gegevens die noodzakelijk en relevant zijn voor de uitvoering van salaris-, personeels- en verzuimregistratie;

• Ondernemingsgegevens (ZZP);

• Inloggegevens portal.

Op het moment dat je wordt in- en doorgeleend aan één van onze opdrachtgevers:

• Gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de disculpatieregeling (= inlenersaansprakelijkheid) zoals: NAW-gegevens, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, -nummer en geldigheidsduur. Indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning.

Op welke wettelijke gronden mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

ABflexkracht verwerkt jouw persoonsgegevens omdat:

• De overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;

• Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen;

• In beperkte gevallen op grond van de door jou gegeven toestemming, daar waar dit mogelijk is. De gegeven toestemming kan te allen tijde door jou ingetrokken worden;

• Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten.

Welke bijzonder persoonsgegevens verwerken we van jou?
ABflexkracht verwerkt jouw bijzondere persoonsgegevens wanneer jij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Het kan voorkomen dat persoonlijke gegevens die door jou zijn verstrekt op jouw curriculum vitae worden verwerk door ABflexkracht. Hierbij kun je denken aan gegevens over je afkomst, lidmaatschap vakvereniging of over je strafrechtelijke verleden.

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?
Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waar ABflexkracht een zakelijke relatie mee onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen, gegevens van de organisatie waarvoor je werkt of vertegenwoordigt, met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een zakelijke overeenkomst.

ABflexkracht verwerkt persoonsgegevens van zakelijke relaties omdat:

• De overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;

• Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen;

• In beperkte gevallen op grond van de door jou gegeven toestemming, daar waar dit mogelijk is. De gegeven toestemming kan te allen tijde door jou ingetrokken worden;

• Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten.

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen?

Persoonsgegevens van kandidaten, uitzendmedewerkers, ZZP’ers
ABflexkracht kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (gegevensbewerkers) die namens ABflexkracht diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties, pensioenfondsen en zakelijke relaties, en in alle overige gevallen waarin ABflexkracht hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Tevens kan ABflexkracht jouw persoonsgegevens doorgeven aan individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid of die wij op jouw verzoek gegevens verstrekken zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus. Of aan derden aan wie wij gegevens – met jouw uitdrukkelijke toestemming – verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals vermeld in ‘Waarom verzamelt ABflexkracht jouw persoonsgegevens? Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. ABflexkracht heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dan alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
ABflexkracht kan van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten, kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (gegevensbewerkers) die namens ABflexkracht diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin ABflexkracht hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. ABflexkracht heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dan alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld. De bewaartermijnen die ABflexkracht hanteert, zijn overeenkomstig met de wettelijke toepasselijke bewaartermijnen.

Welke cookies plaatsen wij?
De website(s) van ABflexkracht maken gebruik van cookies en slaan technische informatie op. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat waarmee jij de website bezoekt. Dit betreft bijvoorbeeld:

• IP-adres van de bezoeker;

• Datum en tijd van een bezoek;

• URL van de verwijzende site;

• De op de website bezochte pagina’s;

• Informatie of het gebruikte type browser.

Technische informatie en cookies worden door ABflexkracht gebruikt om jouw bezoek op de website(s) te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op onze website(s) te verhogen. Cookies kunnen zowel door ABflexkracht als door een andere partij met wie wij een samenwerking hebben gesloten worden geplaatst.

Jouw rechten
We verwachten van je dat wanneer er iets in jouw persoonsgegevens wijzigt, jij ons daar van de op de hoogte stelt. Wijzigingen kun je doorvoeren via jouw contactpersoon bij ABflexkracht.

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:

• Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;

• Rectificatie van je persoonsgegevens;

• Verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden zoals een wettelijke verplichting hebben, om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;

• Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;

• Overdracht van je gegevens.

In het geval van jouw verzoek, ter bescherming van jouw persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen. Op jouw verzoek zullen wij binnen 4 weken reageren.

Beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens
ABflexkracht doet er alles aan om jouw persoonsgegevens die jij hebt verstrekt optimaal te beschermen. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden periodiek geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is ABflexkracht met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Wij wijzen je er op dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur, tablet en/of telefoon alsmede van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Wat te doen bij (het vermoeden van) een datalek?
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed je verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten. Wij verzoeken dit te melden bij je contactpersoon bij ABflexkracht of via de onderaan genoemde contactgegevens.

Contact
Indien je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door ABflexkracht hebt, dan kun je per post of per e-mail contact met ons opnemen:

ABflexkracht
Konnetlaantje 10
1435 HW Rijsenhout
E-mail : info@abflexkracht.nl

Wijzigingen
Abflexkracht kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. Eventuele nieuwe versies worden op onze website gepubliceerd.

Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies. We willen je bezoek aan de website zo makkelijk en persoonlijk mogelijk maken. Hiervoor gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. Deze willen we plaatsen om ervoor te zorgen dat je relevante ABflexkracht advertenties op andere websites te zien krijgt. Ook kun je daardoor onze content op social media delen. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen om de site goed te laten draaien en te verbeteren. Je kunt bij cookie instellingen je keuze altijd nog aanpassen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.abflexkracht.nl