Anti-discriminatiebeleid bij de werving en selectie

Algemeen uitgangspunt 
De bedrijfsvoering van ABflexkracht en ABflexkracht uitzenden is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

Wat ABflexkracht verstaat onder discriminatie/discriminerende verzoeken;

Wat het standpunt is van ABflexkracht ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;

Handelen door de medewerkers:

a. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de
bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;

b. Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;

Verantwoordelijkheden van ABflexkracht als werkgever.

Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-,
politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Standpunt van ABflexkracht

a. ABflexkracht wijst iedere vorm van discriminatie af.
b. ABflexkracht werkt niet mee aan verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, deze worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);

Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;

In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;

Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

c. De directie van ABflexkracht tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de (internationale) medewerkers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

Handelen door de medewerkers

a. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

b. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij zijn of haar leidinggevende of de vertrouwenspersoon van ABflexkracht.

c. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen,
misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij zijn of haar leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie of vertrouwenspersoon van ABflexkracht.

d. Verantwoordelijkheden van ABflexkracht als werkgever.

ABflexkracht is verantwoordelijk voor:

a. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;

b. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:

  • geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze;
  • wij plaatsen een statement op onze nationale en internationale websites,
  • bij indiensttreding ontvangen al onze medewerkers informatie waarin ons antidiscriminatiebeleid is beschreven.
  • ons antidiscriminatiebeleid is beschikbaar op de webportal van abflexkracht uitzenden. Onze flexkrachten hebben hiertoe toegang.
  • goede instructies en training hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen;
  • voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.

c. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid. ABflexkracht evalueert het anti discriminatiebeleid jaarlijks en stelt bij waar nodig.

Dit antidiscriminatiebeleid is voor het laatst geëvalueerd op: 16-06-2023 

Klachtenregeling

Wanneer er een klacht is, omdat ABflexkracht niet heeft gehandeld naar haar eigen antidiscriminatiebeleid, dan kent ABflexkracht een klachtenregeling. Onder andere via het online klachtenformulier kan de klacht gemeld worden.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Bij ABflexkracht begrijpen we dat het succes van jouw organisatie afhangt van de juiste mensen op de juiste plek. Daarom streven we ernaar om jou te voorzien van hoogwaardige en geschikte arbeidskrachten die voldoen aan jouw specifieke behoeften. Met onze ervaring en expertise in het bemiddelen van arbeidsmigranten in diverse branches, kunnen we je helpen bij het vinden van de perfecte match.