Menu

Nieuwe cao Open Teelten vanaf 1 maart 2021

De vakbonden FNV en CNV hebben ingestemd met het eindbod van de werkgevers Open Teelten. Daarmee is de nieuwe cao met een looptijd van twee jaar een feit. In deze cao is onder andere afgesproken dat werknemers een loonsverhoging krijgen van in totaal 4%. Verder onderzoeken werkgevers en vakbonden samen hoe huisvesting toekomstbestendiger gemaakt kan worden, en welk prijskaartje daaraan hangt. Ook is er weer een regeling voor onwerkbaar weer.

Wat is er gewijzigd?

  • De cao heeft een looptijd van 1 maart 2021 tot 1 maart 2023
  • Een loonsverhoging van 4% (per eerstvolgende betaalperiode na totstandkoming cao-akkoord met 2% en 2% per 1 juli 2022)
  • Een geclausuleerde verlaging van de zondagstoeslag van 100% naar 50%;
  • Voor zondag geldt een toeslag van 100%, tenzij het zondagen betreft die als vijfde werkdag aangemerkt kunnen worden en het rooster waarop deze dag staat vermeld uiterlijk vier weken van tevoren aan de werknemer persoonlijk en kenbaar bekend is gemaakt. In dat laatste geval wordt de venstertoeslag 50%
  • Een afspraak om te overleggen over een lage WW-premie voor seizoensgerelateerde arbeid, wanneer de overheid haar toezegging bevestigt
  • Een afspraak over een onderzoek naar betere huisvesting, die ook een hogere werknemersbijdrage zou kunnen rechtvaardigen
  • Een afspraak naar de ontwikkeling en verbetering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector

Wat betekent dit voor klanten van abflexkracht?

De wijzigingen van het brutoloon betekent dat wij voor de medewerkers van abflexkracht die bij u op het bedrijf werken de loonadministratie aanpassen zodat zij het juiste loon betaald krijgen. De loonwijzigingen zijn inmiddels ingevoerd in ons verloningssysteem.

Over de toepassing van de lage WW-premie voor seizoenarbeid hebben sociale partners in de Open Teelten protocolaire afspraken gemaakt. De politiek in Den Haag bepaalt wat hierover wordt afgesproken. Of dit ook gevolgen heeft voor uitzendkrachten is nog niet duidelijk. Wanneer wij meer weten zullen wij u hierover inlichten.

Voor een volledig overzicht van de gewijzigde brutolonen verwijs ik u naar de cao leaflet op onze website .

Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon van abflexkracht.