Menu

Nieuwe CAO Glastuinbouw definitief

De achterbannen van LTO Glaskracht Nederland, Plantum, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen stemmen in met de nieuwe cao voor de glastuinbouw. De cao geldt voor 50.000 medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband en op onderdelen ook voor de uitzendmedewerkers, die in de sector werkzaam zijn.

De looptijd van de cao is van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. De lonen worden op 1 maart 2015 met 1 procent verhoogd. Dit geldt niet voor de lonen uit loongebouw B, schaal B trede 1,2 en 3. Deze worden aangepast overeenkomstig de verhogingen van het wettelijk minimumloon op 1 juli 2014 (0,65 procent) en op 1 januari 2015. Gedurende de looptijd van de cao werken partijen de gemaakte afspraken voor de nieuwe ouderenregeling uit, die op 1 juli 2015 ingaan. Werknemers van 62 jaar en ouder kunnen dan een dag (of 20 procent) minder gaan werken tegen 90 procent van het loon en met behoud van de pensioenopbouw over dit loon (de 80-90-90 regeling genaamd). Werkgevers waarvan medewerkers gebruik maken van de regeling, worden financieel gecompenseerd. Werknemers die aan de ouderenregeling gaan deelnemen, leveren hun opgebouwde leeftijds- en dienstverbanddagen in. Vanaf de ingangsdatum van de ouderenregeling worden de rechten op bestaande leeftijds- en dienstverbanddagen van alle medewerkers bevroren en wordt het aantal vakantiedagen verminderd met een halve dag. Voor de ‘jongere’ werknemers wordt een loopbaanvoucher ontwikkeld. De regeling Piekarbeid wordt opgenomen in de cao en komt in de plaats van de regeling Gelegenheidsarbeid. Voor het uitzendwerk spreken partijen af de bestaande cao-bepaling aan te passen aan de ontwikkelingen rond de certificering van uitzendarbeid (SNA) en de uitzendcao’s. Zij zullen bij uitzenders en inleners actief en gezamenlijk de juiste toepassing bevorderen van de afspraken die in de Cao Glastuinbouw en de cao’s voor uitzendkrachten zijn gemaakt.

UIT: BloembollenVisie nieuwsbrief 21-10-2014